Stadgar

Stadgar för fiskevårdsområdesföreningar som bildats enligt lagen ( 1981:533 ) om fiskevårdsområden

§ 1 Namn
Föreningens namn är Markaryds fiskevårdsområdesförening. 

§ 2 Omfattning
Föreningen förvaltar fisket i Markaryds fiskevårdsområde i Markaryds och Traryds socken, Markaryds kommun, Kronobergs län. Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i följande vatten och som redovisas på upprättad karta: Lagaån (från Majenfors till kraftverksdammen i Kvarnaholm) samt sjöarna Lokasjön, Byasjön, Skärsjön, Klocksjön, Svartesjöarna, Getesjön med sammanbindande vattendrag Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området. 

§ 3 Syfte
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten. 

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare m.fl. som avses i §3 andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden. 

§ 5 Regler för fisket
Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt som fiskestämman beslutar. Därvid skall gälla på ordinarie stämma beslutande, av fiskevården betingande, bestämmelser med avseende på redskap (beskaffenhet, antal) fisketider o.dyl. Efter beslut på fiskestämman får medlem fiska även inom andra delar av fiskevårdsområdet på det sätt som stämman beslutar. (Gäller endast sådant fiske som får upplåtas enl. §6) 

§ 6
Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8 § lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen kan avse allt fiske. De närmare villkoren för försäljning beslutas årligen på ordinarie fiskestämma. 

§ 7 Uttaxering m.m.
Fiskestämman kan besluta om uttaxering från medlemmarna för föreningens verksamhet. Bidragsskyldigheten vid uttaxeringen fördelas mellan medlemmarna enligt fiskerättsförteckningen. 

§ 8
Medlem som bedriver fiske skall inneha fiskekort eller medlemskort i enlighet med vad fiskestämman beslutar. Sydkraft ska för sitt nuvarande innehav (37% av området) vara berättigat till 15 st opersonliga fiskekort. 

§ 9 Inkomstfördelning
Av föreningens årliga behållna avkastning skall minst hälften användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen. Återstoden kan fördelas mellan delägarna enligt fiskerättsförteckningen, om stämman så beslutar. 

§ 10 Beräkning av röster
Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud. Vid omröstning har varje medlem en röst Om någon medlem begär det skall omröstning ske efter delaktighet i frågor om beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiske verksamhet. Ingen får rösta för mer än en femtedel av de på stämman företrädande röstetalet. Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel med vilken respektive fastighet upptagits i fiskerättsförteckningen. 

§ 11 Fiskestämma
Ordinarie fiskestämma skall årligen hållas på den tid och ort, som föreningens styrelse bestämmer, dock senast april månad. Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma skriftligen begärts av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen. 

§ 12 Kallelse
Kallelse till fiskestämma skall ske senast 2 veckor före stämman Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. Kallelse sker genom annons i ortspress. Medlem som hos styrelsen begärt att få skriftlig kallelse skall få sådan. 

§ 13 Dagordning
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Frågan om kallelsen till stämman skett stadgeenligt
7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
11. Val av revisorer samt suppleanter
12. Utseende av valberedning
13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
14. Frågan om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
16. Övriga frågor
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet finns tillgängligt. Beslut om röstlängd får anstå tills ärenden uppkommer som fordrar särskild röstlängd. 

§ 14 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen Motioner som skall behandlas på ordinarie fiskestämma skall, för att kunna upptas på stämman, var styrelsens ordförande tillhanda senast 30 dagar före stämman. 

§ 15 Protokoll
Vid fiskestämma skall det föras protokoll.
Protokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på stämman När röstning företas, skall till protokollet antecknas de omständigheter m rösträtt, delaktighet, ombud m, m som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen. Eventuella reservationer skall antecknas. 

§ 16 Styrelse
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Markaryds kommun. Den skall bestå av ordförande och sex övriga ledamöter samt minst tre suppleanter för dem. 

§ 17 Val
Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma. Ordföranden i föreningen utses av fiskestämman. Vice ordförande utses Inom styrelsen, som i övrigt konstituerar sig själv. Mandattiden för ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter två år. Första gången val äger rum skall dock halva antalet ledamöter väljas endast på ett år. 

§ 18 Uppgifter
Styrelsen skall företräda föreningen. De förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenhet och verkställer fiskestämmans beslut. Om fisket upplåtes till den som inte är medlem i föreningen får styrelsen föra talan om ansvar och ersättning för brott mot det fiske, som föreningen upplåter. Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdets rätt enligt 40§ ( 1950:596 ) om rätt till fiske att som målsägande ange olovligt fiske till åtal samt vidare verka för beivrande av olaga fiske.

Det åligger styrelsen särskilt att
– till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande ( Fiskeplan )
– själv eller genom den som styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort för medlemmar och allmänheten
– vidta eller verka för erforderliga åtgärder till ändamålsenligt fiskevård och fisketillsyn
– kalla till fiskestämma.
– Bereda väckta motioner.
– Årligen till ordinarie fiskestämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
– Svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell
– Ansvara för att aktuell styrelseförteckning rapporteras till länsstyrelsen 

§ 19 Beslutförhet
Styrelsesammanträden skall anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med § 22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt skall sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ledamöter Innfunnit sig. Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordförande biträder. 

§ 20 Reservation
Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation skall anmälas i samband med beslutet. 

§ 21 Protokoll
Vid styrelsen sammanträden skall föras protokoll. Det skall uppta datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservation. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. 

§ 22 Kallelse
Kallelse till styrelsesammanträde skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och tillsändas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Underrättelse om sammanträdet skall inom samma tid tillställas suppleanterna. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela ordföranden detta. Ordföranden skall omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleanter som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har ej rösträtt. 

§ 23 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig. 

§ 24 Räkenskapsår och revision
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december
Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast tre veckor efter räkenskapsårets slut. 

§ 25 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse två revisorer och två suppleanter för dam. De väljs för ett år i taget. Revisionsberättelsen skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast tre veckor innan ordinarie fiskestämma. Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet. 

§ 26 Överklagande av beslut
Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser i 31 § lagen om fiskevårdsområden. 

§ 27 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie. För beslut om ändring av stadgar ide hänseenden som anges i 18 § i lagen om fiskevårdsområden, d.v.s. Stadgarnas § § 1-10, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut. 

§ 28 Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen.
Bestämmelser om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden. 

§ 29 Fastställande av stadgar
Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Kronobergs län, den 2 okt 1992.
Länsstyrelsen har därvid fastställt § 1-10 i dessa stadgar.